Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2013.01.23

Jeżeli mieszkańcy zdecydują się na segregowanie śmieci, a na to liczymy, to zapłacą mniej – mówi Paweł Bajerczak, kierownik Referatu gospodarki odpadami komunalnymi.
 
Zasady ustalone 
Podczas grudniowej sesji Rady Miasta jednogłośnie przyjęto „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.
Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości na terenie naszego miasta. Mówi m.in. obowiązkach właścicieli nieruchomości i właścicieli zwierząt, o selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych, rodzaju pojemników na śmieci, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów, uprzątaniu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 
 
Co zabiorą, co będziemy musieli dostarczyć sami 
Przy jednym głosie wstrzymującym radni przyjęli projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała reguluje: ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości oraz sposób i częstotliwość ich odbierania, sposób funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów- mówi Bajerczak.
Od właściciela nieruchomości będą odbierane wszystkie wytworzone odpady komunalne przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Odpady będzie można także nieodpłatnie dostarczać we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki. 
Z nieruchomości podlegają odbiorowi odpady komunalne umieszczone w pojemnikach lub workach, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawione przed wejściem na teren nieruchomości lub znajdujące się w altanach śmietnikowych, w dniach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Właściciel nieruchomości zapewni bezkolizyjny dojazd do miejsca odbioru odpadów komunalnych. Przygotowane do odbioru pojemniki i worki należy, w miarę możliwości, zamknąć (związać).
Odbiorca odpadów może odmówić wykonania usługi w przypadku ujawnienia w opróżnianych lub odbieranych pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, odpadów innych niż komunalne, w tym zwłaszcza niebezpiecznych odpadów pochodzących z zakładów weterynaryjnych bądź zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów lekarskich i innych placówek świadczących usługi medyczne. O takim fakcie odbiorca odpadów powinien niezwłocznie zawiadomić Straż Miejską. 
Z nieruchomości będą odbierane: 
1) odpady zmieszane z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż: a) trzy razy w tygodniu – dot. budynków wielorodzinnych, b) raz na cztery tygodnie – dot. budynków jednorodzinnych; 
2) odpady selektywnie zbierane: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale, opakowania z metali, szkło, opakowania ze szkła z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż: a) raz na dwa tygodnie – dot. budynków wielorodzinnych, b) raz na cztery tygodnie – dot. budynków jednorodzinnych; 3) odpady zielone w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 listopada z częstotliwością nie rzadziej niż: a) razy na cztery tygodnie – dot. budynków wielorodzinnych, b) raz na dwa tygodnie – dot. budynków jednorodzinnych; 4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z częstotliwością odbioru, nie rzadziej niż: a) raz na trzy tygodnie w postaci zbiórek objazdowych – dot. budynków wielorodzinnych, b) cyklicznie dwa razy w roku w postaci zbiórek objazdowych w okresie wiosennym i jesiennym – dot. budynków jednorodzinnych.
Harmonogram określający terminy odbierania odpadów komunalnych zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w lokalnej prasie.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00. Do punktu będzie można dostarczać: papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury; tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych; metale, opakowania z metali; szkło, opakowania ze szkła; tekstylia, opakowania z tekstyliów; zużyte opony; lampy fluorescencyjna i inne odpady zawierające rtęć; przeterminowane lekarstwa; zużyte baterie i akumulatory, filtry olejowe, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; oleje i tłuszcze; farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice; detergenty; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; drewno; budowlane i rozbiórkowe z remontów; zielone oraz odpady kuchenne pochodzenie roślinnego ulegające biodegradacji; wielkogabarytowe; inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 
 
Stawki podzieliły radnych
12 radnych głosowało za, 6 było przeciwnych a jeden się wstrzymał przy podejmowaniu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Radni zdecydowali, że mieszkaniec Ostrowca za odbiór śmieci zmieszanych zapłaci 14 zł, zaś segregując odpady zapłaci znacznie mniej – bo 7,50 zł. 
 
Opłata raz w miesiącu 
Kolejnym projektem uchwały przyjętym przez radnych był projekt w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza się miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Termin wniesienia pierwszej „opłaty śmieciowej” upływa w dniu 10 lipca 2013. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest uiścić pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę będzie można dokonać w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: PKO S.A. 55 1240 1372 1111 0010 4648 7576. 
 
Deklaracja bez zastrzeżeń 
Radni nie mieli zastrzeżeń do wzoru deklaracji, jaką obowiązani będą składać właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ustalili także, że właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest złożyć deklarację, w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
- Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni firmę odbierającą odpady komunalne. Kolejne działania będą ukierunkowane na zwiększenie świadomości ekologicznej naszych mieszkańców oraz zachęcenie ich do segregowania odpadów - dodaje Paweł Bajerczak. 
 

 

do góry