Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Akty prawne

 

Dotacje celowe na zmianę systemu ogrzewania i na panele fotowoltaiczne


Uchwała nr XLIV/31/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji Zarządzenie Nr V/160/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. zw sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji, określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji i wzoru umowy o dotację

System gospodarki odpadami komunalnymi


UCHWAŁA Nr LXIII/154/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat UCHWAŁA NR XXII/141/2019 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat UCHWAŁA NR XL/121/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat UCHWAŁA NR LIII/127/2021 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat UCHWAŁA NR XXXIV/80/2016 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXXVI/91/2016 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 16 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XLVII/66/2017 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR LIV/137/2021 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XL/122/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XL/123/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” UCHWAŁA NR LIV/136/2021 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” UCHWAŁA NR XXXIV/81/2016 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXXVI/92/2016 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 16 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Program usuwania wyrobów zawierających azbest


Uchwała Nr XXI/274/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032. Uchwała Nr LVI/78/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Zarządzenie Nr V/249/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji przedsięwzięcia usuwania wyrobów lub odpadów zawierajacych azbest w ramach dotacji celowej ze srodków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz okreslenia wzorów dokumentów do realizacji tego przedsięwzięcia Uchwała Nr XLIII/567/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032. Uchwała Nr X/93/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032. Uchwała Nr XX/6/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zarządzenie Nr III/503/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji przedsięwzięcia usuwania wyrobów lub odpadów zawierających azbest w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz określenia wzorów dokumentów do realizacji tego przedsięwzięcia. (wraz z późn. zmianami)

Wymagania w zakresie ubiegania się o zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała Nr XXXIX/68/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Program ograniczenia emisji niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlach: Henryków, Kolonia Robotnicza, Kuźnia, Gutwin, Koszary, Denków


Uchwała Nr XXIX/396/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia emisji niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlach: Henryków, Kolonia Robotnicza, Kuźnia, Gutwin, Koszary, Denków

Górne stawki opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Uchwała Nr XXXVII/495/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

„Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 – 2011”, którego częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 – 2011”


Uchwała Nr XXXI/411/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 – 2011”, którego częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 – 2011”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski


Uchwała Nr LXII/67/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" Uchwała Nr XXX/32/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016 r. -zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" Uchwała Nr XXXIII/71/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” Uchwała Nr XXII/164/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. - - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” Załącznik Nr 1 do Uchwały XIII/72/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI. Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” Załącznik Nr 2 do Uchwały XIII/72/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

do góry