Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2019.06.12

21 maja 2019 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące kolejnej edycji konkursu „ZIELONE PODWÓRKA 2019” który został ogłoszony w ramach realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski programu edukacyjnego. Spotkanie informacyjne oraz konsultacje dotyczyły prawidłowego przygotowania wniosku wraz z załącznikami. Podczas spotkania odbyła się prezentacja przygotowana przez Panią Milenę Gawąd – Kierownika Referatu Zieleni i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta na temat jak ciekawie zaplanować przestrzeń służącą do zabawy oraz edukacji z wykorzystaniem terapeutycznego oddziaływania ogrodu i roślin na poprawę zdrowia. Do konkursu zgłosiło się 14 placówek oświatowych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w akcji „ZBIERAJ MAKULATURĘ RATUJ KONIE” – edycja 2019, opracowanie i złożenie wniosku konkursowego wg wzoru przygotowanego przez Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Komunalnej, zaplanowanie działań (np. opracowanie planu lub koncepcji zagospodarowania terenu zielenią), spełnienie innych warunków zawartych w regulaminie. Przedmiotem konkursu jest utworzenie, utrzymanie terenów zielonych przy gminnych placówkach oświatowych oraz działania z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach konkursu placówki oświatowe mogą ubiegać się o środki finansowe na zakup artykułów ogrodniczych (ziemia kompostowa, paliki, nasiona roślin ozdobnych, sadzonki bylin, drzew i krzewów, kora, sprzęt ogrodniczy), elementy małej architektury ogrodowej (ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe itp.), działania edukacyjne (ścieżki przyrodnicze). Celem konkursu jest utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci, poprawienie estetyki otoczenia szkoły/przedszkola, kształtowanie i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, uwrażliwianie na piękno przyrody, promowanie miasta w zakresie działań ekologicznych, zaaranżowanie zieleni wokół szkoły/przedszkola z włączeniem elementów hortiterapii (terapii ogrodniczej). Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta dokona oceny wniosków biorąc pod uwagę: kompleksowe przygotowanie wniosku, zaplanowane działania, wkład własny, ilość zebranej makulatury. Najciekawsze wnioski będą nagrodzone środkami finansowymi (do 2 000,00 zł), które będą przeznaczone na realizację zaplanowanych przedsięwzięć w ramach konkursu. Harmonogram konkursu: Etap I – do 21 maja 2019 r. – ogłoszenie konkursu. Konsultacje dotyczące realizacji konkursu „Zielone podwórka” . Etap II – od 22 maja 2019 r. do 28 maja 2019 r. – wizje lokalne w placówkach oświatowych które wyraziły chęć udziału w konkursie (wytyczne do przygotowania projektu „Zielone podwórka”). Etap III – do 31 maja 2019 r. – składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację zadania. Etap IV – do 7 czerwca 2019 r. – rozpatrywanie nadesłanych wniosków, ogłoszenie wyników i przyznanie środków finansowych. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Etap V – od 10 czerwca 2019 r. do 31 października 2019 r. – realizacja zadania. Etap VI – do 31 listopada 2019 r.– rozliczenie pomocy finansowej przez placówki oświatowe (finansowe – przedstawienie faktur i rachunków i merytoryczne – opis podejmowanych działań wraz z dokumentacją zdjęciową).

nazwa zdjecianazwa zdjecia

 

do góry