Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.12.31

 

W 2021 r. odpady z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski będą odbierane przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Fart Bis" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

 

 

Działając na podstawie umowy zawartej z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski ww. przedsiębiorca odbiera z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne i je zagospodarowuje.

 

 

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady niesegregowane (zmieszane) oraz selektywnie zbierane:. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady oraz  odpady wielkogabarytowe i elektroodpady.

 

 

Szczegółowe harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (z wykazem osiedli i ulic) są zamieszczone do pobrania poniżej. W celu usprawnienia odbioru odpadów miasto zostało podzielone na tzw. rejony. Również korzystanie z harmonogramu staje się dzięki temu łatwiejsze.

 

 

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, po sprawdzeniu w pliku „Wykaz ulic w podziale na rejony - zabudowa jednorodzinna”, do którego rejonu zostali przypisani, mogą wydrukować odpowiedni dokument dotyczący ich rejonu, który zajmuje tylko jedną stronę.

 

 

Informujemy jednocześnie, że wysegregowane odpady można również nieodpłatnie oddawać  w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczącym się przy ul. Jana Samsonowicza 40 A, tel. 41 330 46 01, e-mil: ostrowiec@fart-kielce.pl.

 

 
Godziny pracy PSZOK:

·         w okresie od marca do listopada – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;

·       w okresie od grudnia do lutego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;

·         w dniu 24 grudnia, nie będącym dniem świątecznym – w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

 

Ponadto utworzonych zostało 30 punktów zbiórki przeterminowanych leków mieszczących się w przychodniach, aptekach i Urzędzie Miasta. Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków również zamieszczamy poniżej.

nazwa zdjecia

 

do góry