Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2018.12.14

 

    Sprawozdanie z realizacji zadania „OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MIASTO Z KLIMATEM” – edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz ochrony powietrza – edycja 2018.

 

    W dniu 22 sierpnia 2018 r. podpisana została Umowa Dotacji nr 778/18 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania „OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MIASTO Z KLIMATEM” – edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz ochrony powietrza – edycja 2018. Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  w formie datacji.

   Kampania była kontynuacją działań podejmowanych w latach 2013 - 2017, których celem jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenie ich powstawania poprzez podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego poprzez różne formy zaangażowania młodzieży w działania teoretyczne i praktyczne związane z oceną stanu powietrza; promowanie rzetelnych informacji z zakresu ochrony powietrza, ochrony wód oraz promowanie stylu życia i zachowań przyjaznych środowisku.

 

 W ramach kampanii przeprowadzono następujące działania: 

 

I.

ŚMIECI OD A DO Z

  1.

KONKURS – WYKONANIE AMATORSKIEGO  FILMU NA TEMAT  SEGREGACJI ODPADÓW ORAZ EMISJA ZWYCIĘSKICH FILMÓW W LOKALNEJ TELEWIZJI.

Konkurs  skierowany do 3-osobowych zespołów młodzieży w wieku 13- 20 lat, zamieszkującej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Konkurs został zrealizowany w jednej kategorii wiekowej (brak zgłoszeń w grupie wiekowej 13 - 16 lat, pomimo przedłużenia terminu składania prac). Na konkurs wpłynęły dwie prace (w grupie wiekowej 17-20 lat), w związku z powyższym zakupiono dwie nagrody dla zespołów (zespoły 3-osobowe). Za zdobycie miejsca: I – smartfony;  II – tablety.

 Cel konkursu:

1.     Wykreowanie pozytywnych wzorów kulturowych w zakresie właściwego postępowania z odpadami.

2.     Podwyższenie stanu świadomości ekologicznej wśród młodych mieszkańców Gminy.

3.     Wzrost i upowszechnianie wiedzy nt. prawidłowej segregacji odpadów.

4.     Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

5.     Zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego.

6.     Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań problematyką ochrony środowiska w zakresie segregacji odpadów.

7.     Kształtowanie kreatywności i wyobraźni młodzieży.

8.     Umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu.

Młodzież przygotowała dwa 3-minutowe  filmy pt. „Wakacje segregacje” i „Żona Kartona”. Filmy były emitowane w telewizji lokalnej: LOKALNA TV (około 35 000 odbiorców), LTVK KRZEMIONKI (około 3047 odbiorców) oraz internetowa TELEWIZJA OSTROWIECKA, która emitowała filmy również w programie sieci kablowej VECTRA (około 45 620 odbiorców). Pozwoliło to na dotarcie z edukacją w zakresie nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów do bardzo szerokiego grona mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.  Łącznie odbyło się 62 emisje przedmiotowych filmów.

Filmy są dostępne: http://www.eko.um.ostrowiec.pl/index.php?ekoostrowiec=multimedia&kateg=13  

 

 

 2.

KONKURS TEMATYCZNY DLA DZIECI „DRUGIE ŻYCIE PRODUKTU” dla uczniów przedszkoli - wykonanie przedmiotu użytkowego z odzyskanych surowców. Konkurs realizowany był na terenie 8 ostrowieckich publicznych przedszkoli. Dzieci przygotowały wspaniałe dzieła z odpadów np. lampy, meble, ubrania, zabawki, itp.

Cel konkursu:

  1.     Wykreowanie pozytywnych wzorów kulturowych w zakresie właściwego postępowania z odpadami.

  2.     Podwyższenie stanu świadomości ekologicznej wśród młodych mieszkańców Gminy.

  3.     Wzrost i upowszechnianie wiedzy nt. zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu odpadów.

  4.     Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

  5.     Zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego.

  6.     Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań problematyką ochrony środowiska w zakresie segregacji odpadów.

  7.     Kształtowanie kreatywności i wyobraźni dzieci poprzez prace artystyczne.

  8.     Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.

W konkursie wzięło udział 101 dzieci. Dla laureatów konkursu zakupiono nagrody, za zdobycie miejsc I, II, II – duże zestawy klocków lego oraz gry edukacyjne;  12 wyróżnień – gry edukacyjne. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe – 86 szt. Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się na Rynku Miasta podczas pikniku ekologicznego w dniu 08.09.2018r.

 

3.

WARSZTATY EDUKACYJNE – PIKNIK NAUKOWY W WARSZAWIE dla koordynatorów ds. edukacji ekologicznej z publicznych przedszkoli z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, młodzieży biorącej udział w konkursach ekologicznych, osób zajmujących się edukacją ekologiczną – PIKNIK NAUKOWY w Warszawie – (26 osób)  – transport Ostrowiec – Warszawa – Ostrowiec.

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie impreza plenerowa o tematyce naukowej. Celem pikniku było upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez prezentowanie ciekawych eksperymentów i doświadczeń – zarówno prostych, związanych z archeologią czy fizyką niskich temperatur, jak i najnowszych dokonań współczesnych uczonych. Piknik pozwolił zrozumieć i poznać naukę, ukazując ją jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia. W Pikniku Naukowym uczestniczyło około 200 instytucji z Polski oraz całego świata. Instytucje naukowe, uczelnie, instytuty badawcze, muzea i instytucje kultury, fundacje związane z edukacją i koła naukowe prezentowały swoje osiągnięcia oraz odsłoniły kulisy codziennej pracy. Na Pikniku reprezentowane były różne dyscypliny naukowe, zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne, jak i humanistyczne. Impreza zapewniła bogactwo pokazów, doświadczeń i prezentacji – około 1000.

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w spotkaniach z organizacjami, instytucjami zajmującymi się edukacją ekologiczną i ochroną środowiska. Uczestnicy  pozyskali materiały edukacyjne które są pomocne w prowadzeniu działań z zakresu edukacji ekologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

4.

WYDANIE BAJKI O SEGREGACJI ODPADÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM – 2000 egzemplarzy książki – bajki edukacyjnej pn. „Zając – niezwykły artysta z Ostrowca Świętokrzyskiego”. Bajka w swojej treści i grafice odwołuje się do Ostrowca Świętokrzyskiego. (Książka 20 stron, format A4, gramatura 250). Bajka została bezpłatnie rozdana przedszkolakom uczącym się w placówkach na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego oraz mieszkańcom w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski. 

Bajka w formacie PDF jest dostępna: 

http://www.eko.um.ostrowiec.pl/pliki/20191392631BajkaedukacyjnaZaj%C4%85cniezwyklyartystazOstrowcaSwietokrzyskiego.pdf 

 

II.

CZYSTE POWIETRZE

5.

STOISKO EDUKACYJNO – INFORMACYJNE „CZYSTE POWIETRZE” PODCZAS DNI OSTROWCA - kompleksowe przygotowanie i obsługa stoiska.

Jak co roku Dni Ostrowca Świętokrzyskiego obfitowały w wiele wyjątkowych wydarzeń. Jednym z nich były przygotowane na zlecenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski stoiska edukacyjno-informacyjne w ramach zadania „Ostrowiec Świętokrzyski – miasto z klimatem” w których wzięło udział ponad 500 osób. W Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 czerwca mieszkańcy miasta mogli porozmawiać z ekspertami na temat szkodliwości niskiej emisji, możliwości zapobiegania temu zjawisku oraz dbałości o czystość powietrza. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej firmy Abrys, odpowiedzialnej za zorganizowanie i obsługę stoiska, przygotowali edukacyjne gry i zabawy dla dzieci, w tym cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy z nagrodami, takie jak koło fortuny pn.  „Wkoło niskiej emisji”, konkurs plastyczny „Niska emisja w naszych oczach” czy tor przeszkód „Ekozmagania”. Do wygrania były książki, komiksy pn. „Komisarz Dymski, książka „Misja bohaterów” oraz piłki. Dodatkowo dzieci brały udział w warsztatach dotyczących kreatywnego wykorzystania odpadów. Przy odrobinie chęci i cierpliwości najmłodsi mogli wykonać dla siebie recyklingową biżuterię, breloki i bransoletki. Dla osób lubiących pogłówkować, przygotowano do ułożenia puzzle XXL oraz warsztaty pod nazwą „Kilowaty zabawy”, w ramach których młodzi odkrywcy zasilali zegarek dzięki zbudowanym przez z siebie z warzyw, owoców i elektrod ogniwom elektrycznym. 

 

6.

MOBILNE LABORATORIUM OZE PODCZAS DNI OSTROWCA

Ponadto podczas Dni Ostrowca 2018 w Parku Miejskim zostało ustawione Mobilne Laboratorium w którego skład między innymi wchodziła zadaszona przyczepa która zawierała trzy źródła ciepła: kocioł zasypowy na paliwa stałe pierwszej klasy ekologicznej (najczęstsze źródło ciepła w budynkach jednorodzinnych), automatyczny kocioł na ekogroszek, pompę ciepła typu powietrze - woda. W trakcie prezentacji przy pomocy nowoczesnych analizatorów spalin, analizatora jakości powietrza i pyłomierza przedstawiano różnicę w jakości spalin w prezentowanych kotłach. Omawiano wpływ szkodliwych związków zawartych w spalinach na środowisko i zdrowie ludzi. Przedstawiono dobre praktyki w ograniczeniu niskiej emisji oraz jej likwidacji. Głównym celem było zapoznanie mieszkańców z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi niskiej emisji i zachęcenie do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Mobilne Laboratorium odwiedziło ponad 300 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. 

 

III.

WODA W PRZYRODZIE

 7.

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA STOISKA EDUKACYJNO – INFORMACYJNEGO PODCZAS PIKNIKU RODZINNEGO – „NA GUTWINIE JEST FAJNIE”.

Gaja Club Spółka z o.o. działając we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja na pikniku ekologicznym „Na Gutwinie jest fajnie” w dniu 19 sierpnia 2018 r. przygotował gry i zabawy ekologiczne: 

       1.     Grę wielkoformatową o wymiarach 2,5 x 8 m  - "Rzeka idealna" która dotyczyła walorów przyrodniczych dolin rzecznych. Przedstawiała gatunki roślin i zwierząt związanych z wodą i terenami nad rzekami. Poza zwierzętami uczestnicy gry zapoznali się z ekosystemami typowymi dla dolin rzecznych np. łachami piaszczystymi, zadrzewionymi wyspami czy starorzeczami. Prowadzący grę zadawał uczestnikom pytania o poszczególne pola gry oraz przekazywał im informację i ciekawostki o każdym z nich.

       2.     Ekologiczne domino edukacyjne. Zasady gry wyglądały jak w tradycyjnym domino, jednak zamiast liczb na kostkach znajdowały się wizerunki zwierząt spotykanych w zadrzewieniach śródpolnych oraz na miedzach. Prowadzący grę zadawał uczestnikom zagadki oraz przedstawiał różne ciekawostki związane ze zwierzętami przedstawionymi na  kostkach które używane są w grze. Dzięki grze uczestnicy zapoznali się ze zwierzętami żyjącymi na polach i miedzach.

W obydwu grach uczestniczyli zarówno pojedyncze osoby jak i drużyny. Uczestnicy gier otrzymali symboliczne nagrody.  Grom towarzyszyła scenografia (kolorowe flagi służące do oznaczenia w przestrzeni miejsca gier, tablice informacyjne, wystawa plenerowa, plakaty). Przygotowano również stoisko informacyjno-edukacyjne Klubu Gaja na którym było można otrzymać materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, czasopisma, broszury). Stoisko które było przygotowane w specjalnym namiocie Klubu Gaja odwiedziło ponad 200 osób.

 

 

 

 

 Działania podejmowane w ramach zadania mają realne przełożenie na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta. Potwierdza to zwiększający się udział selektywnie zbieranych odpadów w ogólnej masie odpadów komunalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontynuacja działań edukacyjnych w kolejnych latach pozwoli zachować pozytywny trend, dzięki któremu mieszkańcy naszego miasta będą mieli, w dalszej perspektywie, wpływ na poprawę stanu środowiska.

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 

nazwa zdjecianazwa zdjecia

 

do góry