Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2016.07.12

Nielegalne wydobycie kopalin – dotkliwe konsekwencje

 

Nawiązując do informacji Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach o częstych przypadkach nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, ze zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska – w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 wyżej powołanej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie:

 

  • będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
  • nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym,
  • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

 

Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem zawiadomić o tym na piśmie właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań określonych w przywołanym art. 4 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, prowadzącemu taką działalność ustala się, w drodze decyzji, opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny. Ponadto wydobywanie kopalin ze złóż bez wymaganej koncesji, zgodnie z art. 176 i art. 177 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo, za które grozi kara grzywny, aresztu lub kara pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

do góry