Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2016.01.12

Przypominamy ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31). na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Informacje właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

- osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informacje prezydentowi miasta,

- podmioty prawne, przedsiębiorcy przekładają informacje bezpośrednio marszałkowi województwa, drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Uaktualnioną informacje należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzór formularz inwentaryzacyjnego jest możliwy do pobrania ze strony internetowej: http://www.eko.um.ostrowiec.pl/index.php?ekoostrowiec=glowna&obiekt=5

 

 

 

 

do góry