Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.09.15

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 września 2015 roku

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

 

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

 


W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 05.08.2015 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla   ww. dokumentu.


W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: 
WPN-II.410.102.2015.ELO z dnia 19.08.2015 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

- Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach opinią sanitarną
znak: SEV.9022.5.83.2015 z dnia 28.08.2015 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

 

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   w zakresie wprowadzenia zmian dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”:


 

Wprowadzone zmiany do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przyjętego przez Radę Miasta uchwałą  Nr XIII/72/2015r. z dnia 29 kwietnia 2015r., związane są z przedsięwzięciem jakie będzie realizować Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna. Przedsięwzięcie to będzie dotyczyć zakupu/modernizacji autobusów regionalnego pasażerskiego transportu zbiorowego osób, zasilanych gazem ziemnym wysokoprężnym CNG wraz z infrastrukturą techniczną (stacja tankowania CNG) oraz systemami zarządzania transportem publicznym. Realizacja założeń ma na celu m.in. propagowanie ekologicznego transportu publicznego. Przedsięwzięcie realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna nie wywoła oddziaływania skumulowanego ani transgenicznego na poszczególne elementy środowiska , nie przewiduje się  wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na formy ochrony przyrody w rozumieniu art.6 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2013 r poz. 627, ze zm.), którymi w granicach administracyjnych Ostrowca Świętokrzyskiego są: obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Kamiennej PLH260019 ( niewielki fragment we wschodniej części miasta) oraz cztery pomniki przyrody.

Realizacja Planu w zakresie wprowadzonych zmian nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

 

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (www.bip.um.ostrowiec.pl);
3)  na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim (www.um.ostrowiec.pl).


 

 

 

do góry