Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.01.30

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu ogrzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Wnioski mogą składać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe
i przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji jest dokonanie likwidacji lub trwałego odcięcia urządzenia opalanego węglem lub koksem od istniejącej instalacji ogrzewczej lub likwidacji lub trwałego odcięcia pieca lub trzonu kuchennego od przewodów kominowych. Wysokość dotacji wynosi:

1) 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej jednak niż 1000 zł brutto w przypadku przyłączenia wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej jednak niż 2000 zł brutto w przypadku wymiany urządzenia ogrzewczego opalanego węglem lub koksem w tym pieca lub trzonu kuchennego na ekologiczne urządzenie grzewcze (przez urządzenie grzewcze rozumieć należy w szczególności pompę ciepła, kocioł gazowy, elektryczny, olejowy oraz kocioł na ekologiczne paliwo stałe - ekogroszek, biomasa, pellety, itp.);

3) wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewczej w budynku w związku z likwidacją urządzenia ogrzewczego będącego piecem lub trzonem kuchennym i połączeniu tej instalacji z ekologicznym urządzeniem ogrzewczym lub przyłączeniem tej instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej:

a) 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej jednak niż 1000 zł w przypadku inwestycji realizowanych w budynkach jednorodzinnych;

b) iloczyn kwoty 800 zł i liczby lokali objętych inwestycją w przypadku budynków wielolokalowych;
Termin przyjmowania Wniosków – do dnia 30 listopada nie później jednak niż przed zakończeniem realizacji inwestycji. Przez zakończenie realizacji inwestycji rozumie się:
- sporządzenie przez wykonawcę przyłącza i inwestora protokołu odbioru robót -
w przypadku przyłączenia wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej;
- uruchomienie zakupionego ekologicznego urządzenia ogrzewczego;

 

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta stanowisko Nr 14 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Środowiska, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Wniosek o udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu ogrzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski


 

 

 

 

 

do góry