Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.01.08

Obowiązki właścicieli nieruchomości na których występują wyroby z azbestem

 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), wyroby zawierające azbest /pokrycia dachów z eternitu/, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. Osoba fizyczna /właściciel nieruchomości/ wynik inwentaryzacji przedkłada Prezydentowi Miasta na druku Informacja o wyrobach zawierających azbest - corocznie w terminie do 31 stycznia.
Uwaga! Przedsiębiorcy „Informację” przedkładają Marszałkowi Województwa.
 Informację należy sporządzić w 2 egzemplarzach:
·         Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi /osoby fizyczne przedkładają Prezydentowi Miasta, natomiast przedsiębiorcy przedkładają Marszałkowi Województwa /;
·         Drugi egzemplarz właściciel przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji.
Równocześnie informujemy, że oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
 i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649) zmienione rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
(Dz.U. Nr 162 poz.1089), 0 r. właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest zobowiązany jest do przeprowadzenia  kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny tych wyrobów.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w 1 egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Powyższą „Ocenę” należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, lub instalacji przemysłowej.  Dla budynków lub obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r.-Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.
Wzory: Informacji o wyrobach zawierających azbest i Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta - w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko Nr 14. Można je również pobrać bespośrednio pod linkiem.

 

do góry