Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.01.08

Niższe opłaty dla rodzin wielodzietnych za gospodarowanie odpadami. 

 

Przypominamy, że od stycznia 2015 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim obowiązują dwie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 
1)      w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
w przypadku gospodarstw domowych metodę tę stosować się będzie gdy liczba członków gospodarstwa domowego na terenie nieruchomości nie przekracza czterech osób,
2)      od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób.
 
Stawki opłat dla metody określonej w pkt. 1 nie ulegają zmianie (14 zł w przypadku gdy wszystkie odpady oddawane są jako zmieszane i 7,50 zł gdy odpady zbierane są w sposób selektywny). Dzięki wprowadzeniu nowej metody ostrowczanie zamieszkujący w pięcioosobowych lub większych gospodarstwach domowych będą uiszczać stałą opłatę w wysokości 35,00 zł – jeżeli zbierają odpady komunalne w sposób selektywny lub 65,00 zł – jeżeli nie zbierają odpadów w sposób selektywny. W związku z powyższym gospodarstwo domowe np. siedmioosobowe, segregujące odpady zamiast 52,50 zł miesięcznie będzie płacić 35,00 zł.
 
Za uiszczaną opłatę mieszkańcy mogą pozbyć się wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na danej nieruchomości. Z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są: odpady zmieszane, odpady zielone (w tym odpady kuchenne pochodzenia roślinnego), opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale, opakowania z metali, szkło, opakowania ze szkła. Ponadto przy ul. J. Gulińskiego 13A działa punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Świadczy on usługi od poniedziałku do piątku w godz. 10:00- 18:00 oraz w soboty w godz. 10:00 – 14:00. W ramach uiszczonej opłaty mieszkańcy mogą oddać w nim:
 
1) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury;
2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;
3) metale, opakowania z metali;
4) szkło, opakowania ze szkła;
5) tekstylia, opakowania z tekstyliów;
6) zużyte opony;
7) lampy fluorescencyjna i inne odpady zawierające rtęć;
8) przeterminowane lekarstwa;
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) filtry olejowe, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi;
11) oleje i tłuszcze;
12) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;
13) detergenty;
14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
15) drewno;
16) budowlane i rozbiórkowe z remontów;
17) zielone oraz odpady kuchenne pochodzenie roślinnego ulegające biodegradacji;
18) wielkogabarytowe;
19) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
 
Przeterminowane lekarstwa mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą wyrzucać również do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach, przychodniach zdrowia i Urzędzie Miasta. Pełen wykaz Punktów Zbierania Przeterminowanych Leków jest dostępny pod linkiem”.
 
W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązek złożenia nowej deklaracji dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pięcioosobowych lub większych gospodarstwach domowych.

 

Osoby chcące skorzystać z ulgi powinny złożyć nową deklarację.

 

do góry