Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

miejsca zagospodarowania odpadów

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, a także zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) „Klamot” oraz zebranych w innych punktach selektywnego zbierania odpadów następuje zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.jedn. Dz.U. z 2012 roku poz. 391 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości, przekazywane są do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO), tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. 

Selektywnie zebrane odpady komunalne, odebranych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 18 ustawy o odpadach, winny być z kolei przekazywane do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

 

 

 

 

 

 

do góry