Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Miejsca zagospodarowania odpadów

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, a także zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zebranych w innych punktach selektywnego zbierania odpadów następuje zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zmieszane odpady komunalne, odebrane od właścicieli nieruchomości, przekazywane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. 

Selektywnie zebrane odpady komunalne, odebranych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 18 ustawy o odpadach, winny być z kolei przekazywane do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry