Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Poziomy odzysku i recyklingu

 

 

Poziomy recyklingu

 

Jednym z głównych celów wdrożonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz.250 ze zmianami) oraz akty wykonawcze do ustawy.
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gmina jest zobowiązana osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
 
  • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)
 
Obowiązkiem gminy jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
 
  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
 
Do poziomów określonych w ustawie gmina będą dochodziły stopniowa. Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w następujących aktach wykonawczych do ww. ustawy:
 
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)
 
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały wymagane poziomy: 
 

Rok
2012
16 lipca 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r. [%]
Wymagany poziom
75
50
50
50
45
45
40
40
35
  Osiągnięty poziom
40,81 48,01 39,11 18,89 0 9,92 12,99 - -

   
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)
 
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:
 

 
 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Wymagany poziom
10
12
14
16
18
20
30
40
50
Osiągnięty poziom 13,62 14,26 22,55 23,3 27,39 39,07 51,15 - -

  

 
 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%]
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Wymagany poziom
30
36
38
40
42
45
50
60
70
Osiągnięty poziom 79,49 78,26 65,35 75,25 100 97,4 98,41 - -

 
 

  Obowiązek sprawozdawczy gmin

   

Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Roczne sprawozdanie przekazuje się marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Wśród informacji, które sprawozdanie zawiera jest m.in. informacje określające osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku.
 
Korzystając z danych przekazanych w sprawozdaniach półrocznych przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

 

 

do góry