Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Nowy system odbioru odpadów

 

 

Nowy system odbioru odpadów - pytania i odpowiedzi

 

Dlaczego zmieniono ustawę?

W celu objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich mieszkańców gminy. W ten sposób zlikwiduje się dzikie wysypiska i poprawi stan środowiska naszej gminy. Mieszkańcom nie będzie się opłacało wywozić odpadów do lasów, spalać piecach, czy samodzielnie zawozić na składowisko odpadów.

 

Kto od 1 lipca 2013 r. jest odpowiedzialny za odbieranie śmieci?

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkanych są odbierane przez firmę wybraną przez miasto w drodze przetargu. W Ostrowcu Świętokrzyskim jest to Remondis sp. z o.o., Oddział w Ostrowcu Swiętokrzyskim. Nowym system zostały objęte tylko nieruchomości zamieszkałe, np. domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, internaty, domy pomocy społecznej. Z nieruchomości niezamieszkałych (ogródków działkowych, szkół, banków, firm) wywóz odpadów odbywa się na dotychczasowych zasadach., tzn. na podstawie indywidualnych umów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Jaka jest wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Na terenie naszej gminy od stycznia 2015 r. obowiązują dwie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Naliczane one są:

1) w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość; w przypadku gospodarstw domowych metodę tę stosuje się gdy liczba członków gospodarstwa domowego na terenie nieruchomości nie przekracza czterech osób,

2) od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób.

Stawki opłat dla metody określonej w pkt. 1 wynoszą 14 zł w przypadku gdy wszystkie odpady oddawane są jako zmieszane i 7,50 zł gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Dzięki metodzie określonej w pkt. 2 ostrowczanie zamieszkujący w pięcioosobowych lub większych gospodarstwach domowych mogą uiszczać stałą opłatę w wysokości 35,00 zł – jeżeli zbierają odpady komunalne w sposób selektywny lub 65,00 zł – jeżeli nie zbierają odpadów w sposób selektywny. W związku z powyższym gospodarstwo domowe np. siedmioosobowe, segregujące odpady zamiast 52,50 zł miesięcznie płaci 35,00 zł. Właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie wysokość opłaty za śmieci wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawkę opłaty, która będzie odzwierciedleniem jego preferencji postępowania z odpadami tzn. czy będzie je segregował, czy nie. .

Czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje dzierżawę pojemników na odpady?

Nie, opłata ta obejmuje jedynie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
To właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zobligowani są do tego nie tylko właściciele domów jednorodzinnych. Każda spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek zapewnić mieszkańcom możliwość selektywnego zbierania odpadów. Jeżeli na naszym osiedlu nie ma specjalnych pojemników na surowce wtórne, trzeba się o nie upomnieć. Przedsiębiorąca odbierający odpady komunalne umożliwia właścicielom nieruchomości dzierżawę pojemników do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zgłoszą oni taką potrzebę. Odbywa się to jednak na podstawie  odrębnej umowy między właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą. To właściciel nieruchomości decyduje czy chce zakupić pojemnik i go mieć na własność, czy woli go wydzierżawić.

 

Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może ulec zmianie?

Tak, stawka może ulec zmianie w przypadku gdy koszty systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych różnią się od wpływów pochodzących z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.

 

Kiedy i w jaki sposób odbierane są odpady komunalne?

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramami wywozu (LINK). Harmonogram określający terminy odbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przekazuje mieszkańcom w formie papierowej. Pierwszy z nich został dotyczy okresu od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 r. Kolejne harmonogramy zostaną dostarczone przed rozpoczęciem roku, którego dotyczą i będą obejmować rok kalendarzowy, tj. rok 2014, a następnie rok 2015 oraz okres do 30 czerwca 2016 roku. Ponadto harmonogramy będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.


PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 

Co to jest deklaracja?

Deklaracja jest dokumentem, w którym właściciel nieruchomości informuje gminę o tym czy odpady powstające na danej nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny oraz ile osób tę nieruchomość faktycznie zamieszkuje. Deklaracja dotyczy tylko jednej nieruchomości.

 

Kto i w jakim terminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Deklarację składa właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek złożenia deklaracji obciąża osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

 

Dlaczego należy ją złożyć w Urzędzie Miasta w obowiązującym terminie?

Od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkanych nie podpisują umów z firmami odbierającymi odpady. Nie podpisują też umów z gminą, odbiór odpadów oraz naliczanie należnej opłaty odbywa się właśnie na podstawie złożonej deklaracji. Dlatego bardzo ważne jest jej terminowe złożenie, aby nie dopuścić do sytuacji, że odpady nie zostaną odebrane.
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od momentu zamieszkania danej nieruchomości. Właściciel nieruchomości ma również 14 dni na zgłoszenie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. liczby mieszkańców czy zmiany stawki opłaty).

 

Jak można złożyć deklarację?

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5 oraz na stronie internetowej www.eko.um.ostrowic.pl w zakładce Akty prawne/pliki do pobrania. Deklarację można złożyć w formie:

- pisemnej - Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub

- elektronicznej - za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ws@um.ostrowiec.pl pod warunkiem opatrzenia deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym lub

- drogą listowną.

Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

W przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości, zgodnie z prawem Prezydent Miasta musi wszcząć postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji określającej wysokość przedmiotowej opłaty.

 

Kiedy i gdzie należy uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych?

Od 1 kwietnia 2014 r. opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do 15 dnia miesiąca następujacego po miesiącu, którego opłata dotyczy.  Znaczy to, że za miesiąc kwiecień musimy zapłacić do 15 maja.

Osoby, które złożyły deklaracje są zobowiązane do uiszczania powyższej opłaty bez dodatkowego wezwania.

Opłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prowadzony przez Bank PKO BP S.A. o numerze:

 

84 1020 2629 0000 9102 0341 0180

 

oraz gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat, w kasach Urzędu Miasta, znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta, które są czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, a w piątek w godz. 7.30 – 16.30.

Co w przypadku jeżeli opłata nie zostanie wpłacona w terminowo lub zostanie uiszczona w wysokości niższej od należnej?

W takich przypadkach właściciel nieruchomości musi się liczyć ze wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania tej należności.


Co w sytuacji, gdy pomimo zdeklarowania selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy nie będą segregować śmieci?

Firma odbierająca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać gminie przypadki kiedy odpady, mimo deklaracji o selektywnej zbiórce nie będą gromadzone w sposób selektywny.
Takie zgłoszenie skutkowało będzie podwyższeniem opłaty w drodze decyzji administracyjnej z 7,50 zł/osoba/miesiąc na 14,00 zł/osoba/miesiąc.

 

Dlaczego warto segregować odpady?

 

Segregując odpady, żyjemy w czystym środowisku. I to nie jest jedynie sprawa zalegających ton odpadów na dzikich wysypiskach śmieci. Ich rosnące góry to przykry widok. Odczuć możemy natomiast, że dzięki segregacji czystsze jest powietrze. Dlaczego? Ponieważ wytwarzanie szkła ze stłuczki szklanej wymaga mniejszych nakładów energii. Piękniejsze są lasy, bo mniej drzew jest wycinanych, jeżeli część papieru wyprodukujemy z makulatury. Zdrowsza jest gleba, mniej odpadów  na wysypiskach, to mniej trujących związków w przyrodzie.


Każdy, kto segreguje odpady, przyczynia się do tego, że nasze surowce naturalne tak szybko się nie wyczerpią. Dzięki ponownemu wykorzystaniu surowca pochodzącego z odpadów, zasoby pierwotne są mniej eksploatowane i tym samym starczą ludzkości na dłużej. Koszty produkcji rzeczy, które powstają z odpadów są niższe, bo pomniejszone o wysokie koszty wydobycia surowców naturalnych. Pewnie, że wszystkiego z odpadów nie da się wyprodukować, ale jednak wiele można. Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy. Sama świadomość nie wystarczy, należy przejść do czynów.

 

 

do góry