Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2013.02.06

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat w następujących kategoriach:

I – dzieci od 6 do 9 lat

II – dzieci od 10 do 12 lat

III – młodzież od lat 13 do lat 15

IV – młodzież od 16 do 18 lat

Celem konkursu jest:

-      zrozumienie, czym jest energia odnawialna,

-      poznanie przez dzieci i młodzież odnawialnych źródeł energii,

-  zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem zużycia energii oraz możliwości pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych,

-      rozwijanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

-      zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach,

-      rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu,

-  zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego,

-      rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ochrony środowiska,

-      kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,

-      umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu,

-      popularyzacja Światowego Dnia Ochrony Środowiska. 

Spośród uczestników konkursu (do 22 marca) zostaną wyłonione prace laureatów I, II i III miejsca z każdej kategorii i przekazane do Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (etap powiatowy konkursu zostanie przeprowadzony do 19 kwietnia)

Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane (kategoria I, II lub III), gmina, powiat, imię i nazwisko autora oraz wiek, telefon kontaktowy do szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna)

Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki umożliwiające prezentację na papierze. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Prace powinny być wykonane w formacie 30 cm x 42 cm (A3) lub 42 cm x 60 cm (A2). Prace o innych wymiarach oraz prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie. Jedna placówka oświatowa może przekazać nie więcej niż trzy prace wyłonione w wewnętrznym konkursie.

Prace prosimy dostarczyć do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko nr 12, do 15 marca 2013 roku, (informacje pod nr tel. 267 21 98).

 

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Organizatorowi przysługują uprawnienia wykorzystywania nadesłanych prac w celach reprodukcji w wydawnictwach lub na stronach internetowych, publikacji (z zaznaczeniem nazwiska i wieku autora), przekazywania na cele charytatywne, promowania tematyki wykorzystania zielonej energii i ochrony środowiska.

Laureatom etapu wojewódzkiego zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Rozstrzygnięcie konkursu etapu wojewódzkiego nastąpi do 17 maja 2013 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2013 r. podczas Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu i terminie wręczenia nagród do 31 maja 2013 roku. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac podczas przesyłki.

Konkurs zostanie przeprowadzony pod warunkiem uczestnictwa, co najmniej 50 % (tj. 7) powiatów. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem przez uczestników warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

 

 

do góry