Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2021.01.12

 

Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 11 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę nr XL/121/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat, która wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

 

  • w wysokości 1,00 zł od mieszkańca, w przypadku metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
  • w wysokości 5,00 zł od gospodarstwa domowego, w przypadku metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób.

 

Warunkiem ww. częściowego zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego, zbieraniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz wyliczenie przysługującego zwolnienia. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym złożono nową deklarację.

 

Przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przyjęty uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XL/123/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.

 

Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być kompostowane w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

 

Właściciel nieruchomości, w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady.

 

Kompostowanie bioodpadów prowadzi się w kompostownikach lub pryzmach, zapewniających dostęp powietrza do warstw kompostu. Zaleca się, aby ściany przydomowego kompostownika były ażurowe. Kompostowania nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych niezapewniających dostępu powietrza do wszystkich warstw kompostu.

 

Kompostowanie we własnym zakresie bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości winno być prowadzone w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zapewnia zagospodarowanie strumienia powstających na nieruchomości bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

 

nazwa zdjecia

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

do góry