Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2014.06.05

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZAWIADAMIA,

że w 2013 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski” w osiedlach: Gutwin, Częstocice i w rejonie ulic: Bałtowskiej, Siennieńskiej.

Mieszkańcy Miasta Ostrowiec Świętokrzyski mają obowiązek podłączania nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków to przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.   Zgodnie   z   art. 2  ust. 1  punkt  4  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późniejszymi  zmianami) pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Środki na budowę przyłącza musi zabezpieczyć właściciel nieruchomości.

Właściciele nieruchomości do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.

Prosi się właścicieli, którzy nie podłączyli swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, aby niezwłocznie przystąpili do prac związanych z wykonaniem przyłącza.   W tym celu należy wystąpić do Działu Technicznego Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim,  ul. Sienkiewicza 91, tel. 0-41 266-12-01 do 3 o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i zgłosić tam zamiar wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

            W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi:

1. wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na   podstawie art. 5 ust.7 ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi  zmianami);

2. nałożenie kary grzywny w wysokości do 500 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 późniejszymi  zmianami);

3. skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o ukaranie właściciela nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. dr Jana Głogowskiego 3/5 tel. 0-41 26-72-185 w godz. 7.30 – 15.30.


Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

(-) Jarosław Wilczyński

 

 

 

 

do góry