Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2014.05.23

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania do udziału w realizacji projektu polegającego na likwidacji niskiej emisji poprzez:

a) likwidację lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;

b) rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;

c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;

d)   termomodernizację budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym
z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Do projektu mogą się zgłaszać:

1)       podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a)      osoby fizyczne,

b)      wspólnoty mieszkaniowe,

c)  osoby prawne w tym spółdzielnie mieszkaniowe,

d)     przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Poziom dofinansowania w formie dotacji wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest także uzyskanie pożyczki wynoszącej do 45% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny stanowić może jedynie 10%.

Realizacja projektu planowana jest pod warunkiem uzyskania dotacji z WFOŚiGW
w Kielcach w ramach programu: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”. 

W przypadku chęci udziału w projekcie prosimy o wypełnienie poniższego formularza
i wysyłanie na adres:

ws@um.ostrowiec.pl

lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Głogowskiego 3/5, sala A, stanowisko 14. Termin składania formularza  do dnia 15 czerwca 2014.

 

 

 

 

 

 

 

KAWKA - formularz sondażowy

 

do góry